Nadležnosti

IZVOD

Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
(“Službene novine KS” br. 2/12 - Prečišćeni tekst).

Član 1.
(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)

Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Član 2.
(Organi koji vrše poslove uprave)

Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vr{e kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim Zakonom.

Član 6.
(Kantonalna ministarstva)

(l) Kantonalna ministarstva su:

a) Ministarstvo pravde i uprave,

b) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša,

c) Ministarstvo stambene politike,

d) Ministarstvo saobraćaja,

e) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

f) Ministarstvo privrede,

g) Ministarstvo finansija,

h) Ministarstvo zdravstva,

i) Ministarstvo obrazovanja i nauke,

j) Ministarstvo kulture i sporta,

k) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i

l) Ministarstvo za boračka pitanja.

 

Član 9.
(Ministarstvo stambene politike)

(1) Ministarstvo stambene politike vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti stambene izgradnje, obnove i rekonstrukcije i poslove stambene inspekcije.

(2) U sastavu Ministarstvo stambene politike, je Uprava za stambena pitanja.

(3) Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.